VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky společnosti LazyFriday s.r.o. pro službu LazyFriday childio

1. Vznik a podmínky smluvního vztahu

1. 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky spolu uzavírá Zákazník a Poskytovatel na základě stanovení pozdějších předpisů.
 

1. 2. Poskytovatel služeb nabízených na webových stránkách LazyFriday s.r.o. – LazyFriday childio (www.childio.cz) je:
 

LazyFriday s.r.o.
Ičo: 06977961
Spisová značka: C 292397 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha, Česká Republika
Korespondenční adresa: Gorkého 51/1, Veveří, 602 00 Brno, Česká Republika
E-mail: ahoj@lazyfriday.cz
Telefon: +420 775 898 888
Bankovní spojení: 2501524194/2010 ( u Fio Banka a.s.) dále jen Poskytovatel.

 

1. 3. Odpovědný vedoucí: Lukáš Verčík e-mail: ceo@lazyfriday.cz, tel. 606 025 288 Dále jen: Odpovědný vedoucí.
 

1. 4. Childio chůva: Fyzická osoba ve smluvním vztahu s Poskytovatelem vykonávající služby hlídání mazlíčků pod značkou LazyFriday childio. Dále jen childio chůva.
 

​1. 5. Zákazník: Zákazníkem se rozumí fyzická osoba, která objednává a nebo využívá služby pod značkou Childio.cz u společnosti LazyFriday s.r.o. Dále jen: Zákazník.

2. Poskytování služeb hlídání dětí

Předmětem plnění je poskytování služeb hlídání dětí u Zákazníka doma, Vyplývající z předmětu podnikání Poskytovatele.

2. 1. Poskytovatel zastoupený childio chůvou se tímto Zákazníkovi zavazuje, že zajistí péči jeho dětem dle sjednané „Dohody o hlídání dětí“.

2. 2. Poskytovatel zastoupený childio chůvou se tímto zavazuje, že péči o Zákazníkovi děti bude vykonávat s láskou, profesionalitou, diskrétností a s ohledem na zákazníkovu domácnost a režim dítěte.

2. 3. Poskytovatel zastoupený childio chůvou se tímto zavazuje, že se bude vyskytovat pouze v prostorách nezbytně nutných k vykonávání úkonů uvedených v Dohodě o hlídání dětí.

2. 4. Poskytovatel zastoupený childio chůvou je zavázán přísnou mlčenlivostí o poskytovaných službách ke třetím stranám dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a řídí se Vnitřními předpisy pro nakládání s osobními údaji zákazníků společnosti LazyFriday s.r.o.

2. 5. Childio chůvy pracují dle běžných zvyklostí profese a svou práci vykonávají dle nejlepšího vědomí a svědomí.

2. 6. Poskytovatel, zastoupený childio chůvou se zavazuje informovat Zákazníka o aktuálním zdravotním i psychickém stavu svěřeného dítěte po každé návštěvě a po každé péči o něj a to písemnou formou, foto a/nebo video dokumentací. Volba formy informování je výhradně na uvážení Poskytovatele.

2. 7. Služby LazyFriday childio nemusí být vhodné pro všechny děti, zejména pak pro psychicky vázané na své rodiče, těžce zvladatelné nebo agresivní. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnutí poskytnutí služby pro děti, které uzná jako nevhodné pro poskytovanou službu. 

2. 8. Služby childio jsou určeny pro děti zdravé v dobré fyzické a psychické kondici, kteří netrpí žádnými vážnými zdravotními obtížemi.

2. 9. Zákazník podpisem Dohody o hlídání dětí dává Poskytovateli zastoupenému childio chůvou svolení k zajištění péče o děti a vykonání dalších úkolů uvedených v Dohodě o hlídání dětí dle termínů a na adrese uvedené v Dohodě o hlídání dětí.

2. 10. Zákazník při podpisu Dohody o hlídání dětí Poskytovateli zastoupenému childio chůvou předává klíče od místa výkonu hlídání childio chůvě a souhlasí s termínem jejich navrácení uvedeným v Dohodě o hlídání dětí.

2. 11. Poskytovatel má uzavřené „Pojištění podnikatele a právnických osob“ u Generali a.s. s limitem plnění 5 000 000 Kč.

2. 12. Dohoda o hlídání dětí nabývá platnosti podpisem Zákazníka a zaplacením částky za hlídání na účet Poskytovatele.

2. 13. Dohoda se zhotovuje ve dvou vyhotoveních, jedno obdrží Zákazník a druhé Poskytovatel zastoupený childio chůvou.

2. 14. Veškeré údaje z Dohody o hlídání dětí jsou převedeny do elektronické podoby do platformy Róza a informace, data a komunikace z hlídání probíhá v rámci platformy Róza s čímž Zákazník dává výslovný souhlas.

2. 15. Childio chůva je povinna poskytnout dětem odpovídající péči a vykonávat nad nimi dohled po celou dobu hlídání. 

2. 16. Childio chůva vykonává péči o dítě v místě bydliště osoby Zákazníka. Childio chůva je oprávněna s dětmi přiměřenou dobu pobývat i mimo bydliště, za účelem zajištění adekvátního programu dětem (hřiště, vycházka). 

2. 17. Childio chůva je povinna hlídat děti osobně a není oprávněna předávat dítě jiné osobě či organizaci. 

2. 18. Stravování hlídaného dítěte zajišťuje Zákazník. Childio chůva poté vykoná přípravu stravy a následný dohled na pravidelné stravování dítěte. 

2. 19. V případě vážného onemocnění dítěte před svěřením do péče Poskytovatele si Poskytovatel vyhrazuje právo objednávku hlídní dítěte zrušit. 

3. Ceny

3. 1. Cena zakázky se stanovuje podle aktuálně platného ceníku poskytovatele v platformě Róza. Ceny jsou také uvedeny na webových stránkách služby „LazyFriday childio“ společnosti LazyFriday s.r.o. (www.childio.cz) v sekci ceník.
 

3. 2. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny bez předchozího upozornění.
 

3. 3. Smluvní strany se mohou dohodnout také na jiné, individuální ceně. Poskytovatel si vyhrazuje výhradní právo k určení ceny.

4. Objednávka, rozšíření a nebo zkrácení objednávky

4. 1. Objednávka hlídání dětí učiněná Zákazníkem jakoukoliv formou není pro Zákazníka nijak právně závazná. Má pouze informativní charakter a slouží Poskytovateli k rozvržení časového plánu childio chův k poskytování služeb hlídání dětí ve smyslu služeb nabízených na webových stránkách služby „LazyFriday childio“ společnosti LazyFriday s.r.o. (www.childio.cz).
 

4. 2. Objednávka hlídání dětí se stává závaznou podpisem Dohody o hlídání dětí a uhrazením ceny objednávky na bankovní účet Poskytovatele.

4. 3. Zákazník může po dohodě s Poskytovatelem objednávku kdykoliv rozšířit nebo naopak zkrátit. Platba za nevyčerpané služby propadá bez náhrady Poskytovateli, pokud se Poskytovatel nedohodne se Zákazníkem jinak. 

5. Platba za poskytnuté služby

5. 1. Platba za poskytnuté služby je splatná před započetím poskytnuté služby ze strany Poskytovatele, čímž se rozumí po úvodní schůzce a podpisu Dohody o hlídání dětí.
 

5. 2. Dohoda o hlídání dětí slouží jako faktura za poskytnuté služby.

5. 3. Zákazník se zavazuje uhradit částku Poskytovateli bankovním převodem na účet: 2501524194/2010 u Fio Banka, a.s. variabilním symbolem uvedeném na Dohodě o hlídání dětí. Variabilní symbol je číslo dohody o hlídání dětí.

5. 4. Zákazník se zavazuje uhradit částku Poskytovateli v plné výši a to nejpozději 10 kalendářních dnů po uzavření Dohody, či k prvnímu dni hlídacího období (v případě, že byla Dohoda uzavřena méně, než 10 kalendářových dní před hlídacím obdobím).

5. 5. Poskytovatel přijímá pouze bezhotovostní platby.

6. Storno podmínky

6. 1. V případě zrušení objednávky Zákazníkem 24 hodin před termínem úvodní schůzky je objednávka hlídání dětí zrušena bez storno poplatku.
 

6. 2. V případě zrušení objednávky Zákazníkem méně než 24 hodin před termínem úvodní schůzky je objednávka hlídání dětí je Zákazníkovi naúčtován storno poplatek ve výši 200 Kč, pokud se Poskytovatel nehodne se Zákazníkem jinak.

6. 3. V případě zrušení objednávky Zákazníkem po podpisu Dohody o hlídání dětí a současně před prvním dohodnutým dnem hlídání, bude Poskytovatelem vyúčtován storno poplatek Zákazníkovi ve výši 50 % z celkové ceny objednávky. Poskytovatel odečte storno poplatek z úhrady objednávky Zákazníkem a zbývající rozdíl navrátí do 14 pracovních dnů na účet, ze kterého byla platba objednávky provedena.

6. 4. V případě zrušení objednávky Zákazníkem po podpisu Dohody o hlídání dětí a současně v průběhu poskytování služby (hlídání dětí), bude Poskytovavetel vyučtován storno poplatek Zákazníkovi ve výši 100% z celkové ceny objednávky. 

6. 5. Výjimka z povinnosti placení: V ojedinělých případech lze platební povinnost Zákazníkovi prominout, nebo ponížit. Do zvláštních případů se počítá vážné onemocnění/ úraz a další. Uvážení výjimky z placení je zcela na straně Poskytovatele.

7. Podmínky objednávky budoucí

7. 1. Zákazník se zavazuje, že nebude bezprostředně po ukončení spolupráce po dobu následujících 24 měsíců přímo kontaktovat childio chůvy, nebo reagovat na přímou nabídku spolupráce ze strany childio chůvy, aniž by kontaktoval Poskytovatele.

8. Ochrana osobních údajů

8. 1. Zákazník souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly Poskytovatelem a childio chůvou zpracovávány a uchovávány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, za účelem poskytování služeb hlídání dětí.
 

8. 2. Zaškrtnutím políčka „Zákazník souhlasí s uchováním osobních údajů Poskytovatelem v souladu s GDPR“ v Dohodě o hlídání dětí. Zákazník souhlasí ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů s tím, aby společnost LazyFriday s.r.o. zpracovávala a používala osobní údaje uživatele, vypsané v Dohodě i po ukončení hlídání dětí.
 

8. 3. Zákazník má právo být informován, jaké údaje o něm Poskytovatel eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováním.

8. 4. Poskytovatel si vyhrazuje právo poskytnout v nejnutnějším rozsahu osobní údaje Zákazníka třetím subjektům, které pro Poskytovatele vykonávají služby (například účetní, daňové, právní poradenství).

8. 5. Poskytovatel osobní údaje Zákazníka využije výhradně za účelem poskytování služeb hlídání dětí, nikoli k marketingovým či obchodním účelům.

8. 6. Poskytovatel je oprávněn zasílat Zákazníkovi vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je Zákazník aktivně vyžádá, a to do doby, než Zákazník Poskytovateli sdělí, že zasílání chce ukončit. Toto sdělení Zákazník může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

8. 7. Poskytovatel i childio chůva musí vynaložit maximální úsilí na ochranu osobních údajů Zákazníka a dodržují „Zásady ochrany osobních údajů" umístěné na webových stránkách služby „LazyFriday childio“ společnosti LazyFriday s.r.o. (www.childio.cz).

9. Obecná ustanovení

9. 1. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

9. 2. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

9. 3. Dohody o hlídání dětí a otázky související se řídí českým právem.

9. 4. Znění těchto Všeobecných obchodních podmínek je pro obě smluvní strany závazné.

9. 5. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 01.02.2021. 

Máte dotaz k všeobecným obchodním podmínkám, kontaktujte nás

lazyfriday_dogio.cz_ikony_kontakty_2@3

Centrum zákaznické péče
tel: +420 775 898 888
e-mail: ahoj@childio.cz
chat: v pravém dolním rohu